صفجه اصلی|سمینارها|دوره های آموزشی|مطالب آموزشی|گالری عکس|تماس با مادهمین سمینار بین المللي تخصصي آسانسور و پله برقي ايران در تاریخ 1 اسفند 1398 برگزار شد

تعاریف

مرکز رشد خوشه فناوري: مجموعه اي از واحدهاي فناور همگن و مرتبط با هم در یک حوزه تخصصی که در یـک ناحیـه  جغرافیایی داراي ظرفیتهاي علمی و فناوري در قالب یک ساختار مجتمع شده انـد و بـا تاکیـد بـر خلاقیـت و نـوآوري،  سرریز فناوري به تولید محصولات مرتبط یا مکمل پرداخته و با تهدیدها و فرصت هـاي مشـترك مواجـه مـی باشـند کـه آنها را تبدیل به ساختارهاي بسیار موفق در دنیاي اقتصاد و فناوري می نماید.

خدمات قابل ارائه توسط مرکز رشد خوشه فناوري به واحدهاي فناور عبارت است از:

- خدمات پشتیبانی: در اختیار قراردادن محل فعالیت (به صورت اجـاره)، ارتباطـات تلفنـی، خـدمات دبیرخانـه اي، تکثیـر و محـل برگـزاري جلسات و کنفرانس ها

- خدمات اطلاع رسانی: دسترسی به اینترنت، مراکز اطلاعرسانی، کتابخانه، نرم افزارهاي رسانه اي

- خدمات مشاورهاي و آموزشی: مشاوره هاي حقوقی، مالی، بازرگانی، مدیریتی، خدمات حسابداري، سمینارها و یا برگزاري کارگاه هاي آموزشـی برحسـب نیاز موسسات و واحدهاي فناور مستقر در مرکز رشد خوشه فناوري و آموزش هاي تخصصی ویژه

- خدمات پشتیبانی هاي فنی:اقدام در جهت امکان استفاده واحدهاي مستقر در مرکز رشد خوشه فنـاوري از خـدمات فنـی و مهندسـی، اسـتفاده از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی مجموعه

- خدمات مالی و اعتباري:امکان استفاده از اعتبارات خدماتی و تحقیقاتی با توجه به مقدرات مرکز رشد خوشه فناوري، کمک در جهـت دسترسـی واحدهاي فناور به منابع مالی و جذب سرمایه گذاران و بازاریابی، کمک در جذب طرح ها و پروژه هاي تحقیقـاتی (پـروژه یابی) براي آنها و سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقاي واحدهاي فناور.

کلیه خدمات فوق براساس دستورالعمل ها و در قبال تعرفه هاي مربـوط انجـام مـی پـذیرد. تاسـیس مرکـز رشـد خوشـه فناوري با تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري صورت می گیرد.

شبکه مراکز رشد خوشه هاي فناوري: به مجموعه اي از مراکز رشد خوشه هاي فناوري در قلمروهـاي مختلـف جغرافیـایی

ایده محوري: طرح یا ایده داراي بازار فروش است که اجراي آن مبتنی بر تحقیقات و فناوري بوده و نهایتـاً موجـب ارائـه محصول یا خدمات با ارزش افزوده بالا خواهد شد.

شرکت هاي کوچک و متوسط فناوري:شرکت هایی که از نظر گردش مالی جزء 20 درصد اول شرکت هاي بزرگ کشـور نبوده و اکثریت سهام آنها متعلّق به شرکت هاي بزرگ مذکور نباشد.

واحدهاي فناوري خصوصی: این واحدها با هدف تولید محصول یا خدمات با رویکرد فن آفرینی، کارآفرینی و اشتغال زایـی به صورت حقوقی در قالب یک شرکت و یا موسسه فعالیت می نمایند. واحـدهاي داراي هویـت حقـوقی مسـتقل از مرکـز رشد خوشه فناوري بوده که با توجه به اساسنامه و یـا سـایر اسـناد قـانونی در زمینـه تحقیقـات کـاربردي و توسـعه اي، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فناوري، ارائه خدمات تخصصـی و فعالیـت در جهـت تجـاري کـردن نتـایج تحقیقات فعالیت می نمایند. این واحدها من جمله شامل شرکت هاي خصوصی، واحدهاي تحقیـق و توسـعه صـنایع، و یـا

مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه ها یا دستگاه هاي اجرایی هستند.

فناور: فردي که داراي تخصص و مهارت کافی در یک حوزه معین فنّاوري است و نتیجه فعالیت او منجر به تولید کالا یـا خدمات نوینی می شود.

دوره رشد مقدماتی: دوره اي حداکثر 6 ماهه است که در آن، به افراد و یا گروه هاي مستعدي که داراي ایده هاي نوآورانـه صنعتی هستند، مشاوره و آموزش هاي لازم براي آشنایی با بازار، شناسایی گروه  کاري، تثبیت ایده کـاري و ایجـاد هویـت هاي حقوقی مستقل داده می شود. در صورت موفقیت دراین دوره مقدماتی و کسب هویـت مسـتقل حقـوقی، واحـدهاي نوپا می توانند متقاضی اسکان رسمی در مرکز رشد شوند. زمان این دوره بـا تصـویب مـدیر مرکـز رشـد تـا 9 مـاه قابـل افزایش است.

بخش رشد مقدماتی(pre- incubator):  بخشی از مرکز رشد است که در آنجا دوره رشد مقدماتی برگزار می گردد.

دوره رشد :دوره اي است حداکثر 3 ساله که طی آن واحدهاي فناوري مستقر در مرکز رشد به معیارهـاي رشـدیـافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می شوند. زمـان ایـن دوره بـا تصـویب شـوراي فنـاوري شـبکه مراکـز رشـد خوشه هاي فناوري استان تا یک سال قابل تمدید است. پس از طی ایـن مرحلـه شـرکت هـاي رشـد یافتـه وارد مرحلـه پسارشد  post incubatorمی شوند و می توانند با انعقاد قراردادهاي یکساله تا مادامی که در راستاي اهـداف مرکـز رشد خوشه فعالیت می نمایند در داخل خوشه باقی بمانند.

تبصره- در مرحله پسا رشد هیچگونه تسهیلات مالی به شرکت ها تعلق نمی گیرد ولی می توانند از سایر امکانات از جملـه:

فضاي فیزیکی، امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی، مشاوره هاي تخصصی که با نرخ هاي کارشناسی ارائه می شـود بهـره منـد شوند.

 

کیلومتر 4 جاده مخصوص کرج، سه راه شیشه مینا جنب شهرک فرهنگیان - مرکز رشد علمی کاربردی کوشا

تلفن: 44540348

فاکس: 44540595

پست الکترونیک: info -AT- kt-uast.ac.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز رشد علمی کاربردی کوشا می باشد